Certificate

Przed naukowcami i nauczycielami pozostaje pytanie, jak i gdzie odbyć szkolenia. Poszukiwanie takich miejsc wymaga dużo czas i wysiłku, a także znajomości języka obcego, w celu znalezienia potrzebnych informacji, na przykład na stronach internetowych uczelni zagranicznych lub innych instytucji. Jednocześnie, należy przejść skomplikowaną procedurę składania wniosku na szkolenia, załączyć do niego znaczną liczbę dokumentów, wraz z listami motywacyjnymi, zaleceniami naukowców, w szczególności z zagranicy, i temu podobne, i tym podobne. Jednak złożenie wniosku, może być rozpatrzywane nawet do 12 miesięcy, i nie gwarantuje organizacji odpowiedniej recepcji oraz znalezienia miejsca dla naukowca.

Największy problem dotyczy jednak nie tyle formalnego aspektu procedury, co wydatków związanych ze szkoleniami, które często spadają na barki nauczycieli. A biorąc pod uwagę, że koszty zostaną obliczone w walucie obcej, zadanie dziś jest skomplikowane przez kurs takiej waluty w stosunku do waluty krajowej.

Można wziąć udział w zdalnym lub w pełnym wymiarze godzin szkoleniu dla naukowców i nauczycieli w Polsce.

Szkolenie jest organizowane w celu zdobycia cennego doświadczenia i wiedzy w zakresie naukowych zainteresowań uczestników, biorąc pod uwagę wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy do przyznawania stopni naukowych.

Szkolenie organizowane przez Consilium Sp. z o.o., która znajduje się w Warszawie, Polska.

Każdy uczestnik na podstawie otrzymanych wyników szkolenia otrzyma Certyfikat uczestnictwa (wysłany pocztą po szkoleniu) i materiały szkoleniowe adekwatne do tematyki szkoleń.

Dla uczestników szkolenia organizowane będą wykłady, prezentacje, spotkania z polskimi partnerami, zgodnie z tematami szkolenia, zwiedzanie przedsiębiorstw, instytucji i organizacji oraz zwiedzanie Warszawy.

Aby wziąć udział w stażu należy złożyć wniosek (tutaj) i podać Organizatorowi stażu materiały badawcze dotyczące określonego tematu szkolenia, które zostaną dołączone do materiałów zdarzenia jako wkład w rozwój stosunków polsko-ukraińskich, i zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora stażu.

Ten rozdział zawiera informacje o aktualnych szkoleniach i archiwum dokumentów dotyczących wydarzeń, które już odbyły się.